SOPIJAPUOLET

Näitä sopimusehtoja sovelletaan laite- ja kalustovuokrauksissa Jaakko Peltomäki Oy:n/Capital AV:n ja vuokraajan välillä.

HENKILÖLLISYYDEN TARKISTUS

Vuokraaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä.

VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Capital AV:n kalusto sellaisenaan kuin se on sopimukseen kirjattu. Kaluston tarvitsema käyttöenergia ja nesteet eivät sisälly vuokraan ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan vuokraajalle Capital AV:n ennaltamäärittelemästä varastosta ellei toisin sovita. Kuljetuksista, kantamisista ja asennuksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

KALUSTON KÄYTTÄMINEN

Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Capital AV:n kirjallista suostumusta. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kalustoa palautettaessa.

KALUSTON PALAUTTAMINEN

Vuokraajan tulee palauttaa kalusto Capital AV:lle sovittuna ajankohtana ja samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Vahingoittuneista ja puuttuvista laitteista on mainittava. Kalusto palautetaan sovittuna päivänä klo 12:00 mennessä. Vuokra-ajan ylitys veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon niissäkin tapauksissa joissa vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Capital AV:lla on oikeus periä mahdolliset puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen.

VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Capital AV vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Capital AV ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole vakuutettu Capital AV:n toimesta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli vuokraaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin oleellisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja on Capital AV:lla oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Capital AV:lle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Capital AV:n kirjallista suostumista.

PERUUTUSEHTO

Peruutus 7-14vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 15% laskun loppusummasta, 1-6vrk ennen sovittua vuokrausta veloitetaan 50% laskun loppusummasta. Peruutus alle 24h sovitusta veloitetaan koko vuokrahinta.

YLIVOIMAINEN ESTE

Capital AV ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Capital AV ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, Capital AV ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.