top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

TÄMÄ ON JAAKKO PELTOMÄKI OY:N JA SEN APUTOIMINIMIEN EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE. PÄIVITETTY 25.1.2022.

Rekisterinpitäjä ja yhteys

Jaakko Peltomäki Oy

Karjalankatu 2 C, 00520 Helsinki

Y-tunnus 0890106-5

tietosuoja@capitalav.fi

Rekisterin nimi

Capital AV 30-vuotisjuhlarekisteri

Capital AV kerää tietoja osallistujista yrityksen tiloissa järjestettävään tilaisuuteen. Henkilötietoja käsitellään sekä tilaisuuden asianmukaisen järjestämisen ja muun yhteistyön tarkoituksiin, että yhteisen turvallisuutemme varmistamiseksi.

Mihin henkilötietojen käsittely perustuu?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai rekisteröidyn suostumus.

 

Mitä henkilötietoja kerätään?

Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

Kuka käsittelee henkilötietoja ja kenelle tiedot luovutetaan?

Tietoja käsittelee Capital AV:n työntekijät, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.  Tilaisuuden osallistujalistaa hyödynnetään tapahtumapaikan kulunvalvonnassa, jolloin tietojen käsittelijänä voi toimia myös Capital AV:n valtuuttama sopimuskumppani

Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja käsitellään tilaisuuden ja siihen liittyvän viestinnän vaatiman ajan, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti.

Miten tietoja suojataan?

Henkilötietoja suojataan kaikissa niihin kohdistuvissa käsittelytoiminnoissa sekä koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Henkilötietoihin pääsy- ja käsittelyoikeus myönnetään työtehtävien perusteella.

 

Käsiteltävät tiedot kerätään järjestelmiin ja tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Paperinen aineisto säilytetään suojattuna ja hävitetään tietoturvallisesti, kun sen käsittely ei enää ole tarpeen lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page